زاهد غفاری هشجین
مطالعه نقش سیاسی کوچک‌خان در فرآیند نهضت جنگل