سعید حصاری
حیات سیاسی و نظامی و مناسبات جعفرسلطان با انگلیس