عیسی مولوی وردنجانی
تبیین عوامل ناکامی جنگهای چریکی در ایران دوران پهلوی