آفرنگ شفیعی
بررسی زندگی و مبارزات آیت‌الله حسین غفاری

بررسی رهبری امام خمینی در دوران اقامت در پاریس