گزارش
شجاع‌الدین شفا در آینه اسناد ساواک

شهید آیت الله اشرفی اصفهانی