اعلام مواضع ایدئولوژیک و تروریسم
تحلیلی بر فرایند اجتماعی و سیاسی شکل‌گیری شخصیت وحید افراخته