فصلنامه مطالعات تاریخی

سند شماره 23

درگیری پایگاه فرح آباد ژاله و شهید شدن رفیق فردوس ابراهیمیان