به کوشش محسن کاظمی
گزارش خاطره - بر اساس خاطرات عزت شاهی (مطهری)