شیراز - مرداد تا پایان دیماه 1315
یادداشت های حسین میر ممتاز