ترجمه: دکتر محمدعلی کاظم بیگی
روسیه، دریای مازندران و استرآباد: گزارش تایلور تامسن وابسته به نمایندگی سیاسی بریتانیا در تهران (18 ربیع الثانی 1262 ه ق