محمد محسن مصحفی
نگاه شوروی وکشور های بلوک شرق به وقایع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران