دکتر محمد قلی مجد
‏ميلسپو و مستشاران مالي آمريكايي در ايران 1927-1922 م