ترجمه و تعلیقات: محمد کریمی
جايگاه حقوقي نيرو هاي آمريكا در ايران