محمدعلی نعمتی
بررسی نقش سر‌لشکر عبدالله امیرطهماسبی در تأسیس و تثبیت حکومت پهلوی اول