ترجمه محمدقلی مجد
چه کسی از ایرانیان یاد می کند ...؟ (نقدی بر کتاب قحطی بزرگ و نسل کشی در ایران، 1919-1917، نوشته دکتر محمد قلی مجد) / پت والش