جلال آصف
نگاهی به اوضاع و شرایط عمومی کشور ایران در آستانه ۳۰ خرداد سال ۶۰