ترجمه: دکتر محمدعلی کاظم بیگی
روسیه، دریای مازندران و استرآباد: گزارش تایلور تامسن وابسته نمایندگی سیاسی بریتانیا در تهران (۱۸ ربیع الثانی ۱۲۶۲ ه‍ . ق/۱۵ آوریل ۱۸۴۶م)