محمدحسن نجاری
موقعیت و جایگاه شیخیه کرمان در دوران پهلوی