علی‌اکبر ندایی
بررسی عوامل دخیل در جدایی بحرین از ایران؛ بر اساس نظریه «پیوستگی روزنا»