علینقی صادقی کوهستانی
گروه اتحاد چپ در جنگل‌های گیلان