ملک الشعراء بهار
شهید آیت الله مدرس به روایت ملک‌الشعرای بهار