محمدمحسن مصحفی
نگاه شوروی و کشور های بلوک شرق به وقایع منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران