میلاد حیدری
روایتی از اعتصاب کارکنان صنعت نفت در سال 1357خ

واکنش مردمی نسبت به هجرت امام خمینی (ره) در سال 1357