عطا قنبری
تحلیلی بر جریان تطهیر حکومت پهلوی؛ و واکاوی فرمان «جهاد تبیین» در تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی