استفانی کرونین
سیاست‌های قرضه؛ شرکت نفت ایران و انگلیس و خان‌های بختیاری