حسام الدین آشنا
سالشمار دیپلماسی فرهنگی امریکا در ایران

دیپلماسی فرهنگی امریکا در ایران؛ انجمن ایران و امریکا