محسن غنی یاری
ایالات متحده، ایران و عملیات آژاکس؛ وارونه سازی تفسیرهای سنتی

معرفی‌ کـتاب‌: قـیام‌ 15 خـرداد به روایت اسناد