میرزا باقر علیان نژاد
15 خرداد در آیینه مطبوعات داخلی