مراد سلیمانی زمانه مجتبی سلطانی احمدی
دانشگاه پهلوی شیراز در آستانه انقلاب اسلامی