ترجمه: علی شمس
فعالیتهای سیاسی آقای خمینی در نجف از 1965 تا 1978میلادی