براتعلی طبرزدی
نامه منتشرنشده آیت الله سیدمحمدرضا سعیدی به آیت الله حاج آقاحسین خادمی اصفهانی

جاسوسان K. G. B در ایران‌؛ «سیکو»

جاسوسان‌ K. G. B در‌ ایـران‌‌؛ وزیـر جـاسوس

جاسوسان K.G.B در ایران؛ شاهزاده جاسوس