یرواند آبراهامیان
چرا جمهوری اسلامی دوام آورده است؟