ترجمه فرهاد ساسانی
هیأتهای نظامی ایالات متحده در ایران از ۱۹۴۳ تا ۱۹۷۸ اقتصاد سیاسی کمک نظامی