مترجم: عبدالحسین مدنی و سمیه گودرزی
نبرد مسلحانه مراجع با انگلیس؛ خاطرات میدانی آیت الله شیخ محمد خالصی زاده