شیخ محمد خالصی زاده
نبرد مسلحانه مراجع با انگلیس؛ خاطرات میدانی آیت الله شیخ محمد خالصی زاده