حسین جعفری موحد
حزب رستاخیز؛ حزبی که با دستان شاه ساخته و با دستان او نیز برچیده شد