ابوالفتح مؤمن
جامعه تعلیمات اسلامی و اسناد منتشر نشده آن