عباس پرتوی مقدم
بحرین چرا و چگونه از ایران جدا شد؟

نقش و عملکرد متفقین در بحران غله ایران به هنگام جنگ جهانی دوم

تأملی در جمهوری رضاخانی با اتکاء به اسناد تاریخی