سید حسام‌الدین شجاعی کیاسری
‌حذف استاروسلسکی و زمینه‌چینی‌های انگلیس برای کودتای 1299