مصطفی حقی کرم‌الله
تحلیل جامعه‌شناختی «قیام شیخ محمد خیابانی»؛ با استفاده از نظریه «ترکیبی» جنبش‌ها