کامران عاروان
ابزارهای حکومت پهلوی برای جلوگیری از انتشار، توزیع و مطالعه کتاب‌های ممنوعه؛ از سال 1342 تا 1357