محمد فاتحی
بررسی سوابق تاریخی و ریشه های قیام های مردمی در بحرین