منصور خلج
زنان دربار در جنگ جهانی دوم

مجله نهضت روحانیت