تقی صوفی نیارکی
بازتاب گفتمان «سنت و تجدد» در دهه سوم عصر مشروطه - برداشتی از کتاب «مدینه الاسلام روح التمدن»

اصول اندیشه سیاسی آقانجفی و نقش وی در جنبش مشروطیت