حسن فراهانی
دکترین نیکسون و پیامدهای آن در ایران

شاه ایران

انگلیس و جنبش استقلال‌طلبی شیعیان عراق‌ (1924-1914‌ م)