ناصر نوری
برخی از ویژگی های رژیم شاه در سالهای پایانی