محمدحسن پورقنبر
واکاوی ماجرای قتل سرتیپ افشارطوس

بررسی فعالیت های یک انقلابی اسلام گرا (شهید صادق اسلامی)