کامران مرادی (گنجوی)
مروری بر زندگی و عملکرد سیاسی فرخ رو پارسای