قربانعلی کنار رودی
نقش استعمار انگلیس در جدایی بحرین از ایران