محمدعلی بهمن قاجار
خیزش مردم بحرین در سال 1302 خورشیدی